Bærekraftig matproduksjon

Kvidul skal være fremtidens oppdrettsselskap. Vi kombinerer fokus på innovasjon, bærekraft og operasjonell fortreffelighet.

Utfordringer

Tradisjonell sjøbasert oppdrett møter stadig større utfordringer knyttet til miljø, biologi og geografi. Lokal miljøforurensing har nådd uakseptable nivåer. Sykdommer spres til villfisk. Havbunnen i fjordene påvirkes negativt av avfall og ekskrementer fra åpne merder. Det er utfordrende å ivareta god fiskevelferd, der lus er en betydelig utfordring. Totalt sett bidrar disse utfordringene til begrensede utsikter for videre vekst i tradisjonell sjøbasert oppdrett.
Kvidul skal drive fremtidens produksjon av sjømat i lukkede oppdrettsanlegg på land. Vi skal oppnå en bærekraftig matproduksjon med den beste fiskevelferd

Løsninger - fiskehelse

I et lukket anlegg har vi kontroll på fiskens helse. Vi kan gi fisken best mulig vannkvalitet. Vi unngår problemer med lus. Vi unngår spredning av sykdommer.

Bedre fiskehelse – premium kvalitet

Løsninger - miljø

I et lukket anlegg har vi kontroll på utslipp og avfall. Med nyeste teknologi innen vannrensing, RAS og slambehandling skal vi rense alt vann som slippes ut, slik at vi unngår å belaste fjordene med kjemisk og biologisk avfall. Avfall fra produksjonen skal brukes til energiproduksjon. Kvidul skal håndheve prinsippet om nullutslipp med vår grønne verdikjede.

Bedre miljø – bedre framtid
Kvidul har tilegnet seg en spesielt egnet lokasjon for sitt første oppdrettsanlegg på Brennholmen i Åfjord kommune.
Detaljert reguleringsplan er godkjent. Konsesjoner og utslippstillatelser antas være på plass i løpet av 6 måneder. Det første anlegget er planlagt å være klart for produksjon i slutten av 2022.
Anlegget ligger i nær tilknytning til skipsleia gjennom Stokksundet, der blant annet Hurtigruten har daglige passeringer. Den første fabrikken er planlagt klar for produksjon i 2022.
Vi har utviklet et unikt konsept for oppdrettsanlegget på Brennholmen. Anlegget er dimensjonert for en årlig produksjon av 10 000 smolt og 40 000 tonn matfisk med gjennomsnittlig vekt på 5 kg. Detaljert reguleringsplan er godkjent, og avtale om erverv av tomt er inngått.
Det landbaserte oppdrettsanlegget vil ligge godt skjermet bak naturlige elementer i skjærgården. Slik tar vi hensyn til miljø og natur. Bildet viser utsynet fra broen på Hurtigruten mot anlegget.