Fremtidens oppdrettsselskap

Bærekraftig landbasert fiskeoppdrett - grønn verdikjede med optimal fiskevelferd og nullutslipp

Landbasert

TOTAL KONTROLL: Den beste fiskevelferden – høy operasjonell effektivitet – høy prosess- og produktkvalitetMILJØVENNLIG: Nullutslipp fra anlegget gjennom bruk av nyeste teknologi innen slambehandling og rensingEKSPORT: Etter etablering av signaturanlegg i Norge kan teknologi eksporteres og anlegg bygges nær de store eksportmarkedeneMOBILE ANLEGG: Grønn verdikjede kan bygges på lekter og/eller skip og flyttes mellom forskjellige steder world wide

Bærekraftig

"En bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen" regjeringen.no
Kvidul identifiserer muligheter og presenterer løsninger som skal gi sikker og bærekraftig produksjon av laksefisk

God fiskevelferd

Gjennom hele livssyklusen vokser fisken i et aktivt vannsystem der vi bruker RAS (rense- og resirkuleringsteknologi). Vannet rengjøres og foredles kontinuerlig før det resirkuleres tilbake til fiskekarene. Etter bruk overføres slam og avfall til renseanlegget – null-utslipp til sjø!

Nullutslipp

Vi tar i bruk den beste teknologien for slambehandling. I samarbeid med en partner blir slammet omgjort til bærekraftig utnyttelse. Dette bidrar til lavere risiko, sikrer økonomisk forutsigbarhet samt fokus på bedriftens primæraktiviteter. Slam og avfall føres til anlegget for avfallsbehandling, der organisk og uorganisk materiale blir fjernet. Av-slammet vann blir renset før utslipp. Tørrstoff / fast avfall går videre til et energianlegg for videre prosessering til energiprodukter.
Det som slippes ut i sjø skal ha vannkvalitet som er minst like god som inntaksvannet

GRØNN VERDIKJEDE

Vår unike «grønne verdikjede» løser de fleste utfordringer ved tradisjonell oppdrett – vi vil ha total kontroll og være mer bærekraftig og ansvarlig

Bli med på reisen, les mer om oss

Unikt konsept

Kvidul har utviklet grønn verdikjede. Ved hjelp av nyeste teknologi innen vannrensing, RAS, slambehandling og verdiskaping fra avfall skal vi sikre fremtidens bærekraftige matproduksjon. Anlegget skal ha nullutslipp – vann som slippes ut skal ha minst like god kvalitet som inntaksvannet.

Les mer

Bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for vår langsiktige vekst